ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ Email
1 นายโกเมนทร์ ชวฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ครบุรี 0904279969 komench@gmail.com
2 นางนภาพร คาระวิวัฒนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.เสิงสาง 0810722341 napa_kara@hotmail.com
3 นายจักรี แข็งการ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.คง 0845180566 pakankhong@gmail.com
4 นางสัชฌุตา เพชรสุข พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บ้านเหลื่อม 0878743134 satchuta@windowslive.com
5 นายสามิตร บุญทีไธสง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.จักราช 0801745351 samitrboon@hotmail.com
6 นางสมพัด ปรีชากุลดำรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โชคชัย 0910123095 sompat.prechakuldumrong@gmail.
7 นายบัณฑิต ไทยอุดม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ด่านขุนทด 0813600667 bundit1122@hotmail.com
8 นางสาววรารัตน์ เหล่านภากุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โนนไทย 0817254977 wararat10878@hotmail.com
9 นางฉวีวรรณ จิตกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โนนสูง 0918329617 nss_nang@hotmail.com
10 นายชัยสิทธิ์ หวังกลุ่มกลาง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ขามสะแกแสง 0918300261 cent_ksse05@hotmail.com
11 นางฉลวย ขุนเพ็ชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.บัวใหญ่ 0862637067 toy-05@hotmail.com
12 นางสุวรรณี ประสาทไทย เจ้าพนักงานเวชสถิติ รพ.ประทาย 0819559774 suwannee.jek@gmail.com
13 นางสร้อยสุดา วรธงไชย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปักธงชัย 0897196625 s.worathongchai@gmail.com
14 นางวราภรณ์ วาจามั่น พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.พิมาย 0898470343 -
15 นางรำนวย ฤทธิ์ไธสง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน รพ.ห้วยแถลง 0934190073 ramnauy1@gmail.com
16 นางแก้วกรรญญา รอดขันเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ชุมพวง 0985085878 kaewjung66@hotmail.com
17 นางวราภรณ์ ปทุมนุกูลศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สูงเนิน 0817602139 waraporn.patum@gmail.com
18 นายจรัส จังหวะ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ขามทะเลสอ 0897229113 jaratc7@gmail.com
19 นางยุวนันท์ญา โกยทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.สีคิ้ว 0830843428 yuwanunya@hotmail.com
20 นายพชรพล ไพพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ปากช่องนานา 0817308147 skyhero2070@gmail.com
21 นางสาววัลยา นุ่นกลาง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.หนองบุญมาก 0956956399 amormratnp@gmail.com
22 นายณรงค์ พิมพ์ภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.แก้งสนามนาง 0923970099 k0897229704@gmail.com
23 นางรจนา วงค์ประโคน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.โนนแดง 0892827708 rodjana_w@hotmail.com
24 นางบุณยนุช ศรีสัตยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.วังน้ำเขียว 0902780743 boonya_23@hotmail.com
25 นายวิเชียร พลอยนิล นักวิชาการสาธารณสุข รพ.เมืองยาง 0844108639 ไwilly140315@hotmail.com
26 นายปริญญา ภูมิกระจ่าง นักวิชาการพัสดุ รพ.ลำทะเมนชัย 0916655886 parinya2524@gmail.com
27 นายอภิชาต รุ่งอลงกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.พระทองคำฯ 0818778651 juoy@hotmail.com
28 นางประวัณฑ์ฉัตร เพิ่มทรัพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 0879635389 fprewan@gmail.com
29 นายเกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 0973415007 krieng1971@gmai.com
30 นางสาวอทิตยา ใจบุญนอก นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.บัวลาย 0833651943 -
31 นางศิริอรทัย เชาว์ดำรงสกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สีดา 0935263003 siriorathai.kate@gmail.com
32 นางสาวนิดา พงษ์สงวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพ.เทพารักษ์ 0864709285 nida311662@gmail.com
33 น.ต.หญิงทัดดาว พยัฆมะเริง นายทหารพยาบาล บน.๑ รพ.กองบิน 1 - -
34 นางทัศนีย์ ชลวิรัชกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศพช.1 หัวทะเล 0812668584 -
35 พ.ท.หญิงอัจฉรา บูรณรัช หัวหน้าหลักประกันฯ รพ.ค่ายสุรนารี 0898467656 -
36 นางดวงรัตน์ เพ็ดทะเล นายประกัน คชอ.มหาชัย 0862574622 -
37 นางบุศยรินทร์ พิพัฒนเบญจกูล จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รพ.จิตเวชนครราชสีมา 0819760226 puipoopitat@gmail.com
38 นางครสวรรค์ นาอ้อม - รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - -
39 นางเพชรสจี ชูหิรัญญวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ศบส.เทศบาลฯ การเคหะ 044214289 kana22736@hotmail.com
40 นางสาวจันทร์เพ็ญ โหมสันเทียะ นักวิชการสาธารณสุข รพ.เดอะโกลเดนเกท 0941795845 junpen125@gmail.com